Producentansvar

Producentansvar

REACH

REACH-direktivet (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) er EU’s grundlæggende kemikalielovgivning, der skal sikre, at kemikalier bruges forsvarligt og med minimal risiko for vores sundhed og miljø.

Würth har beskæftiget sig med REACH siden forordningens ikrafttrædelse, og vi holder os løbende opdateret vedrørende ændringer i bl.a. kandidatlisten og bilag XVII*. I samarbejde med vores leverandører sørger vi for at optræde og reagere i overens­stemmelse med REACH-direktivet, som kan rekvireres hos Würth.

* Kandidatlisten er EU’s liste over kemikalier, som anses for at være særlig problematiske. Bilag XVII i EU’s kemikalielovgivning samler en række forbud, der tidligere var at finde i direktiver og bekendtgørelser.

WEEE

WEEE-direktivet (Waste Electrical and Electronic Equipment) henvender sig til alle producenter og importører af elektrisk og elektronisk udstyr. Formålet er at begrænse mængden af affald fra elektrisk og elektronisk udstyr og sikre korrekt behandling af affaldet for dermed at mindske miljøbelastningen.

I Danmark varetages de administrative opgaver forbundet med WEEE af Dansk Producent­ansvarssystem (DPA-System). Würth er registreret hos DPA-System og ­lever op til reglerne om mærkning og tilbage­levering af udtjente produkter.

ROHS

RoHS-direktivet (Reduction of Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment) fastlægger regler for begrænsning af anvendelsen af visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk udstyr (EEE) for at bidrage til beskyttelse af menneskers sundhed og miljøet, herunder miljørigtig nyttiggørelse og bort­skaffelse af affald af EEE.

Alle Würth-leverandører er nøje udvalgt og overholder RoHS-direktivet.

Kosmetikloven

Kosmetiske produkter er reguleret under Bekendtgørelse om kosmetiske produkter (BEK 422, 2006) samt efterfølgende ændringer til bekendtgørelsen. Bekendtgørelsen omfatter de europæiske bestemmelser på kosmetikområdet (Kosmetik-direktivet) og indeholder en række bestemmelser om anvendelse af kemiske stoffer i kosmetik samt om mærkning af produkterne.

CLP / GHS

CLP-forordningen (Classifikation, Labelling and Packaging) er en EU-forordning, der kræver, at en virksomhed klassificerer, mærker og emballerer deres produkter efter givne retningslinjer, før de bringes på markedet. CLP er baseret på det globale GHS system (Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals) og skal sikre at stoffer og blandinger klassificeres korrekt, således at arbejds­tagere, forbrugere og miljøet beskyttes bedst muligt ved hjælp af mærkning, der afspejler eventuelle skadelige virkninger af en bestemt kemi. CLP bliver løbende opdateret over den næste årrække.

CE-Mærkning

Ved indkøb af byggevarer til blivende konstruktioner sikrer produktafdelingen, at der fra leverandørens side er udfærdiget behørig dokumentation og CE-mærkning samt tilhørende etikettering af varen.

Würth indhenter og uploader oplysninger fra leverandører, så de er tilgængelige for kunden fra Würths hjemmeside. Vi tager dermed ansvar for, at befæstelse leveret som byggevarer lever op til fælleskravene inden for EU.

Würth sikrer, at alle produkter og emballager overholder gældende lovgivning.