Kun for erhvervsdrivende  

NYE LOVKRAV. NYE LØSNINGER

Den 1. juli 2019 trådte nye regler i kraft, som betyder, at alle virksomheder, der anvender kemiprodukter og har mindst én ansat, skal:

 • Udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering i forhold til de farlige stoffer og materialer, som anvendes på virksomheden, også kaldet kemisk APV/kemisk risikovurdering.
 • Gennemføre og dokumentere oplæring og instruktion af medarbejderne.

Til gengæld stiller loven ikke længere krav om, at der skal udarbejdes arbejdspladsbrugsanvisninger.

Den enkelte virksomhed har metodefrihed til at udarbejde kemisk APV og instruktion. I praksis betyder det, at opgaven med at udarbejde kemisk APV og instruktion kan løses på flere forskellige måder.

Uanset hvilken metode, der anvendes, er det et lovkrav, at virksomhedens arbejdsmiljøorganisation inddrages i arbejdet.

Nye muligheder i Würth Kemiarkiv

I forlængelse af de nye regler har vi videreudviklet vores kemikaliestyringssystem, Würth Kemiarkiv, så det også i fremtiden er et værdifuldt redskab for dig. Würth Kemiarkiv giver dig et godt overblik over virksomhedens kemiprodukter og er et effektivt værktøj til at holde styr på de arbejdsopgaver, der skal løses, når der anvendes kemiprodukter på arbejdspladsen.

Du kan derfor nu også anvende Würth Kemiarkiv til at udarbejde en kemisk APV og skriftlig instruktion for hvert produkt. Det er fortsat muligt at anvende Würth Kemiarkiv til udarbejdelse af arbejdspladsbrugsanvisninger, men i takt med, at den nye lovgivning indfases, vil denne mulighed med tiden blive udfaset af Würth Kemiarkiv.

For at gøre arbejdet med at udarbejde kemisk APV og skriftlig instruktion så enkelt som muligt for dig, har vi forberedt en masse grunddata, som kommer fra sikkerhedsdatabladene og gjort dem tilgængelige, så de kan anvendes i din kemiske APV og skriftlige instruktion.

Det eneste, du derfor skal gøre, er at registrere de oplysninger, som er relateret til den måde,produktet anvendes på i din virksomhed. Når det er gjort, kan du automatisk danne en kemiskAPV og skriftlig instruktion for produktet.

Med Würth Kemiarkiv får du:

 • Overblik over virksomhedens kemiprodukter
 • Adgang til grunddata fra sikkerhedsdatabladet til anvendelse i kemisk APV og skriftlig instruktion
 • Mulighed for at registrere din virksomheds egne grunddata, hvorefter kemisk APV og skriftlig instruktion for det pågældende produkt kan dannes automatisk
 • Adgang til sikkerhedsdatablade og teknisk information
 • Oversigter over virksomhedens produkter og værnemidler
 • Adgang til kemisk APV og instruktion for medarbejderne

Læs mere om hvordan Würth Kemiarkiv understøtter de nye lovkrav her

 

Ofte stillede spørgsmål

Ny lovgivning giver naturligt anledning til mange spørgsmål. Derfor har vi her samlet nogle af de spørgsmål, mange har stille os, og besvaret dem ud fra den information, der foreløbig er tilgængelig fra Arbejdstilsynet.

Klik på spørgsmålene og læs vores svar.

Hvilket ændringer sker der helt overordnet?

Det er ikke længere lovpligtigt at udarbejde arbejdspladsbrugsanvisninger.

Til gengæld skal din virksomhed:

 • Udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering for stoffer og materialer, også kaldet kemisk APV (kemisk risikovurdering). Den kemiske APV skal være tilgængelig for medarbejderne.
 • Gennemføre og dokumentere oplæring og instruktion af medarbejderne. Det skal man også allerede i dag – men reglerne skærpes.

Ud over ændringerne i de generelle regler for kemi på arbejdspladsen, sker der også ændringer i Kræftbekendtgørelsen i relation til oplæring/instruktion.

Hvem er omfattet af de nye regler?

Alle virksomheder, der har mindst en ansat.

Hvornår gælder de nye regler fra?

De nye regler trådte i kraft 1. juli 2019.

Hvad er en kemisk arbejdspladsvurdering (APV)?

Den kemiske APV er en forlængelse af den almindelige APV, hvor man vurderer en række forhold i forbindelse med arbejdet med farlig kemi. En kemisk APV kan både tage udgangspunkt i en proces, en produktgruppe eller i et enkelt produkt.

Hvad skal en kemisk APV indeholde?

Den kemiske APV skal bl.a. indeholde information om:

 • Stoffernes og materialernes farlige egenskaber.
 • Eksponeringsgraden, -typen, -mængden og -varigheden.
 • Risici ved brug af produktet (risikovurdering)
 • Virkningen af de forebyggende foranstaltninger, der er truffet eller skal træffes.
 • Hvor det er muligt, de konklusioner, der kan drages af foretagne arbejdsmedicinske undersøgelser.
 • Grænseværdier fastsat af Arbejdstilsynet.
 • Leverandøroplysninger om sikkerhed og sundhed.
Hvordan skal instruktion/oplæring foregå?

Instruktionen kan foretages mundtlig, men i nogle tilfælde SKAL den understøttes af skriftlig materiale. Det gælder:

 • Når der arbejdes med særligt farlige stoffer og materialer.
 • Når der er risiko for udsættelse for særligt farlige stoffer og materialer.
 • Ved særligt komplicerede arbejdsprocesser og forhold.
 • Når den kemiske APV konkluderer det.
Hvad skal instruktionen indeholde?

Instruktionen skal baseres på den kemiske APV og omfatte:

 • De kemiske produkters navn, faremærkning, risici ved arbejdet og udsættelse, grænseværdier m.m.
 • Hvordan produkterne håndteres, bruges, opbevares sikkerhedsmæssigt og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt samt anvendelsesbegrænsninger.
 • Korrekt brug af sikkerhedsforanstaltninger under arbejdet, herunder værnemidler og disses placering.
 • Sikkerhedsforanstaltninger ved uheld, f.eks. brand, spild og lignende.
 • Bortskaffelse af de kemiske produkter og værnemidler efter endt brug samt håndtering af affald, herunder særligt mærket affald.
 • Udhærdningstid for epoxy og isocyanater.
 • For kræftfremkaldende stoffer skal instruktionen tillige indeholde hygiejne, rengøring samt de foranstaltninger, der skal træffes for at forebygge udsættelse, herunder håndtering og opbevaring, forbud mod at ryge, spise eller drikke og opbevaring af tobak, mad og drikkevarer samt evt. andre anvendelsesbegrænsninger.
Hvordan vil Arbejdstilsynet håndtere de nye regler?

Indtil videre er der ikke kommet nogle retningslinjer for, hvordan Arbejdstilsynet vil håndhæve de nye regler i praksis. Udgangspunktet bliver dog AT-vejledning C.1.3-3 Arbejde med stoffer og materialer – juni 2019. Det ligger dog fast, at den enkelte virksomhed kan løse opgaverne på flere måder, da der er metodefrihed.

Den kemiske APV og instruktion afhænger af forholdene på den enkelte arbejdsplads.

Hvem i virksomheden skal lave den kemiske APV og give instruktion?

De nye regler medfører, at man i endnu højere grad end før skal beskrive de faktiske forhold og arbejdsgange på virksomheden. Da den kemiske APV er en forlængelse af den almindelige APV, vil det være naturligt, at udarbejdelse af den kemiske APV og instruktionen bliver en del af arbejdsmiljøorganisationens opgaver.

Hvordan understøtter Würth Kemiarkiv de nye regler?

I forlængelse af de nye regler har vi videreudviklet vores kemikaliestyringssystem, Würth Kemiarkiv, så det også i fremtiden er et værdifuldt redskab for dig, som ønsker et godt overblik over virksomhedens kemiprodukter og et effektivt værktøj til at holde styr på de arbejdsopgaver, der skal løses, når der anvendes kemiprodukter på arbejdspladsen.

Med Würth Kemiarkiv får du:

 • Overblik over virksomhedens kemiprodukter
 • Adgang til grunddata fra sikkerhedsdatabladet til anvendelse i kemisk APV og skriftlig instruktion
 • Mulighed for at registrere din virksomheds egne grunddata, hvorefter kemisk APV og skriftlig instruktion for det pågældende produkt kan dannes automatisk
 • Adgang til sikkerhedsdatablade og teknisk information
 • Oversigter over virksomhedens produkter og værnemidler
 • Adgang til kemisk APV og instruktion for medarbejderne

Læs mere her

Har du brug for yderligere information angående de nye lovkrav, er du velkommen til at kontakte:

Fyn, Vest- og Sønderjylland

Fyn/Sjælland
Rasmus Flanding
+45 21 99 70 86
rasmus.flanding@wuerth.dk

Sjælland

Jylland/Fyn
Allan Guldager Nielsen
+45 25 44 43 74
allan.nielsen@wuerth.dk