Kun for erhvervsdrivende  
Indregning af arbejdspladsen

Indretning af arbejdspladsen

Et rent og ryddeligt arbejdssted, hvor farlige arbejdssteder og -processer er tydeligt opmærket, og hvor medarbejderne har adgang til førstehjælpsudstyr og de nødvendige rense- og plejeprodukter er en forudsætning for, at arbejdet kan udføres sikkerheds-, sundheds- og miljømæssigt forsvarligt.

Her kan du se, hvad du skal være opmærksom på, inden for disse 4 områder:

 • Rengøring og affaldshåndtering
 • Sikkerhedsskilte
 • Førstehjælpsudstyr
 • Rense- og plejeprodukter

Bemærk: Punkterne herunder er ikke udtømmende ift. gældende lovgivning, men hvis du efterlever dem, er du rigtig godt på vej.

For yderligere information henvises til Arbejdstilsynets og Miljøstyrelsens vejledninger

Værd at vide om

RENGØRING OG AFFALDSHÅNDTERING

 • Affald skal sorteres korrekt i henhold til den enkelte kommunes retningslinjer.
 • Ved arbejde med kemiprodukter, der indeholder epoxy og isocyanater, skal spild, tom emballage, kasseret arbejdstøj og klude i særlige affaldsbeholdere. Beholderen skal være mærket: Epoxyaffald.
 • Ved materialer (herunder byggeaffald), der indeholder asbest eller PCB, er der ligeledes særlige krav afhængig af affaldstype og lokale retningslinjer.
 • Der skal anvendes personlige værnemidler ved affaldshåndtering afhængig af affaldstypen.
 • Rengøring skal udføres, så skadelige stoffer ikke spredes til miljø og arbejdsmiljø.

Værd at vide om

SIKKERHEDSSKILTE

 • Der skal opsættes skilte på arbejdspladsen, hvis der er permanente forhold, der kræver en bestemt adfærd, på bestemte steder. Fx påbud om brug af bestemte værnemidler, forbud mod en bestemt handling (fx standsning af maskine) eller advarsel mod risici, man skal være opmærksom på (fx kørende transport).
 • Der skal også opsættes skilte, som gør det nemt at finde og identificere rednings- og førstehjælpsudstyr.
 • Placering og identificering af brandslukningsudstyr skal ske ved hjælp af skiltning og/eller afmærkning med en sikkerhedsfarve.
 • Skiltene skal placeres, så de er så synlige som muligt.
 • Hvis der sker ændringer på arbejdspladsen, så skiltenes anvisninger, ikke længere er korrekt, skal de fjernes.

Værd at vide om

RENSE- OG PLEJEPRODUKTER

 • Når der skal indkøbes rense- og plejeprodukter, giver det god mening at tænke i, hvad medarbejderne har brug for før, under og efter arbejdsopgaverne bliver løst.
 • Hyppig kontakt med fx vand og kemikalier fjerner hudens naturlige fedtlag/barriere, hvilket gør det nemmere for sundhedsskadelige stoffer at trænge gennem huden og ind i blodbanerne. God håndpleje hjælper til at bevare det naturlige fedtlag.
 • Jo længere tid huden er i direkte kontakt med et sundhedsskadeligt stof, des mere af det trænger ind i huden. Vask derfor altid hænderne hurtigst muligt, når de er blevet beskidte.
 • Velplejet hud minimerer risikoen for at udvikle eksem og allergi.
 • Hyppig håndvask og hånddesinfektion nedbringer smitterisiko og dermed sygefraværet.

Værd at vide om

FØRSTEHJÆLPSUDSTYR

 • Førstehjælpsudstyr skal anbringes, så det er nemt og hurtigt at få fat på fra de enkelte arbejdspladser.
 • Førstehjælpsudstyrets placering og hvilken type udstyr, der er til stede, skal angives med skiltning

FIND DET DU SKAL BRUGE HER