Kun for erhvervsdrivende  

Salgs- og leveringsbetingelser

Medmindre andet fremgår af udtrykkelig skriftlig aftale, gælder udelukkende de nedennævnte salgs- og leveringsbetingelser som vilkår for alle aftaler med og leverancer fra Würth Danmark A/S, uanset eventuelle modstående eller afvigende bestemmelser i den af køberen afgivne ordre eller accept.

1. Tilbud, ordre og accept

Købers ordrer og bestillinger af enhver art er kun bindende for Würth Danmark A/S, når køberen har modtaget skriftlig ordrebekræftelse. Tilbud fra Würth Danmark A/S, som ikke angiver særlig acceptfrist, bortfalder, såfremt overensstemmende accept fra køber ikke er Würth Danmark A/S i hænde inden fire uger fra tilbuddets afgivelse.

Aftaler om ændringer i eller tillæg til den oprindelige aftale er ikke bindende for Würth Danmark A/S uden skriftlig bekræftelse fra Würth Danmark A/S.

2. Würth Danmark A/S’ ydelse

Würth Danmark A/S’ ydelse omfatter alene det, der fremgår af faktura/ordrebekræftelse, og på nedennævnte vilkår forpligter Würth Danmark A/S sig til at levere et produkt af sædvanlig god kvalitet for så vidt angår materiale og forarbejdning.

3. Levering

Medmindre andet udtrykkeligt er aftalt, finder levering sted ex works fra Würth Danmark A/S’ lager, jf. Incoterms 2010. Desuden henvises til

Prisblad for Danmark

Prisblad for Færøerne

Prisblad for Grøndland

4. Priser

Medmindre andet udtrykkeligt er aftalt, gælder prisen fra lager, ekskl. transport, moms og andre afgifter.

5. Betalingsbetingelser

Würth Danmark A/S betalingsbetingelser fremgår af tilbud, ordrebekræftelse og faktura. Medmindre andet udtrykkeligt er aftalt, er betalingsfristen 20 dage fra fakturadato (20 dage netto). Erlægges betaling ikke rettidigt, beregnes morarente med 2 % per måned. Würth Danmark A/S gør endvidere kunden opmærksom på, at der foretages løbende kreditvurdering af kreditkunder hos godkendte kreditoplysningsbureauer.

6. Forsinkelse

Sker levering ikke til aftalt tid, kan køber ved straks at reklamere, jf. pkt. 10, til Würth Danmark A/S hæve aftalen, såfremt forsinkelsen medfører væsentlig ulempe for ham. Såfremt forsinkelsen kun angår en del af en leverance, kan køber alene hæve købet for så vidt angår den forsinkede del med tilbehør. Gælder forsinkelsen varer, som er tilvirket efter købers anvisning, eller er varen af en beskaffenhed, som normalt ikke lagerføres af Würth Danmark A/S, kan køber alene hæve købet, hvis forsinkelsen medfører, at købers formål med købet vil blive væsentligt forfejlet.

Såfremt forsinkelsen skyldes fejl eller forsømmelser fra Würth Danmark A/S’ side, samt at køber er påført et adækvat og dokumenteret tab som følge heraf, har køber ret til erstatning, jf. dog pkt. 9. Herudover påtager Würth Danmark A/S sig ikke noget ansvar for forsinkelse eller følger heraf, ligesom der ikke tilkommer køber andre beføjelser i anledning af forsinkelsen.

7. Fordringshavermora

Undlader køber, efter at leveringstiden er indtrådt, at afhente ydelsen, er Würth Danmark A/S, efter skriftligt forud at have afgivet opfordring til på ny at aftage ydelsen, berettiget til at foretage salg til tredjemand og anvende det indkommende beløb til afskrivning på tilgodehavende.

8. Mangler

Würth Danmark A/S forpligter sig til at afhjælpe eventuelle dokumenterede mangler ved den af Würth Danmark A/S leverede ydelse, som skyldes fejl i materiale og/eller fremstilling, eller at foretage omlevering, såfremt køber rettidigt og behørigt har reklameret herover under iagttagelse af de i pkt. 10 nedenfor fastsatte bestemmelser, og inden udløbet af en frist på 12 måneder fra datoen fra Würth Danmark A/S’ levering til køber.

Ansvar for mangler ved leverancer til byggeri ophører, fem år efter at afleveringen af det byggeri, hvori leverancen indgår, har fundet sted, dog senest seks år efter overgivelsen af materialerne til køber. Også i sådanne tilfælde kan Würth Danmark A/S kun gøres ansvarlig for mangler i det omfang Würth Danmark A/S’ egen leverance er mangelfuld, og endvidere kun i det omfang, det følger af Würth Danmark A/S kontraktforhold med køber. Würth Danmark A/S er berettiget til at vælge mellem afhjælpning og omlevering.

Køber er forpligtet til at give Würth Danmark A/S adgang til afhjælpning på aftalt tidspunkt.

9. Ansvarsfraskrivelse

Ud over det i pkt. 8 fastsatte vedrørende afhjælpning eller omlevering påtager Würth Danmark A/S sig ikke noget mangelansvar for den leverede ydelse, ligesom køber ikke kan hæve købet eller kræve forholdsmæssigt afslag eller tilbageholdelse af købesummen, helt eller delvist, som følge af mangler.

Würth Danmark A/S’ ansvar som følge af forsinkelse, jf. pkt. 6, kan ikke overstige et beløb svarende til 1 % af den aftalte betaling for den forsinkede ydelse for hver fulde uge, forsinkelsen har varet, og erstatningen kan maksimalt andrage 10 % af den aftalte betaling.

For så vidt angår produktansvar er Würth Danmark A/S kun ansvarlig for den skade, som den leverede ydelse forvolder, såfremt det godtgøres, at skaden skyldes fejl begået af Würth Danmark A/S eller dennes ansatte. Würth Danmark A/S er dog aldrig ansvarlig for indirekte skader og tab såsom driftstab og tabt avance. Würth Danmark A/S’ ansvar for skade forvoldt på andre genstande og personer kan ikke overstige DKK 3,7 mio. inkl. renter og omkostninger pr. skade.

Såfremt Würth Danmark A/S måtte blive pålagt erstatningsansvar som følge af den brug, som køber måtte gøre af den leverede ydelse, herunder ved videresalg, som går ud over Würth Danmark A/S’ ansvar i medfør af denne bestemmelse, er køber forpligtet til at friholde Würth Danmark A/S for dette ansvar, og køber er endvidere forpligtet til at lade sig sagsøge ved den domstol, som behandler kravet mod Würth Danmark A/S.

10. Reklamation og undersøgelsespligt

Det påhviler køber senest ved levering af Würth Danmark A/S’ ydelse at foretage en grundig undersøgelse af, om ydelsen er i overensstemmelse med købsaftalen. Køber er forpligtet til straks at reklamere over mangler, der konstateres ved denne undersøgelse, og køber kan ikke senere påberåbe sig mangler, der kunne være konstateret ved en sådan undersøgelse.

I tilfælde af at den leverede ydelse lider af skjulte mangler, er køber forpligtet til at reklamere herover, straks efter at manglen konstateres eller burde konstateres. I modsat fald er køber afskåret fra at gøre manglen gældende. Al reklamation skal ske skriftligt, og køber skal oplyse fakturanummer og dato for levering samt oplyse type og eventuelt serienummer på det mangelfulde produkt. Reklamationen skal desuden indeholde en redegørelse for manglens omfang og beskaffenhed.

Würth Danmark A/S har ret til at kontrollere skader på skadestedet og til at foretage undersøgelse af mangelfulde dele, før denne tager stilling til reklamationen, herunder om manglen er omfattet af Würth Danmark A/S’ afhjælpnings- eller omleveringspligt. Undlader køber at opfylde de i nærværende bestemmelse fastsatte regler, afskæres denne for enhver misligholdelsesbeføjelse i anledning af Würth Danmark A/S’ misligholdelse.

11. Returnering af varer

Varer modtages kun retur efter særskilt aftale med Würth Danmark A/S, og da kun mod et returneringsgebyr svarende til 15 % af varens fakturapris. Skaffevarer, fragt og gebyrer krediteres ikke.

12. Force majeure

Würth Danmark A/S er ansvarsfri for manglende eller forsinket opfyldelse af aftaler, der skyldes force majeure, krig, optøjer, borgerlige uroligheder, regeringsindgreb eller indgreb af lokale myndigheder, ildsvåde, strejke, lockout, eksport- og/eller importforbud, manglende eller mangelfulde leverancer fra underleverandører, mangel på arbejdskraft, brændsel, drivkraft eller nogen anden årsag, som ligger uden for Würth Danmark A/S’ kontrol, og som vil kunne forsinke eller hindre fremstillingen og leveringen af Würth Danmark A/S’ ydelse.

Såfremt mangelfri eller rettidig levering hindres midlertidigt ved en eller flere af de ovennævnte omstændigheder, udskydes leveringen i et tidsrum svarende til hindringens varighed, og levering til den således udskudte leveringstid anses i den forbindelse for rettidig. Såfremt leveringshindringen skal påregnes at ville vedvare længere end fire uger, er Würth Danmark A/S såvel som køber berettiget til at annullere aftalen, uden at dette skal anses for misligholdelse.

13. Eksportrestriktion og kontrol

  1. Køber forsikrer, at de leverede varer, der falder ind under Artikel 12G i Forordning (EU) 833/2014, ikke vil blive solgt, eksporteret eller reeksporteret, hverken direkte eller indirekte, til Den Russiske Føderation eller til brug i Den Russiske Føderation.
  2. Køber skal gøre sit bedste for at sikre, at formålet med punkt (1) ikke forhindres af tredjeparter længere nede i den kommercielle kæde, herunder eventuelle forhandlere.
  3. Køber skal etablere og vedligeholde en tilstrækkelig overvågningsmekanisme for at opdage adfærd fra tredjeparter længere nede i den kommercielle kæde, herunder eventuelle forhandlere, der ville forhindre formålet med punkt (1).
  4. Enhver overtrædelse af punkterne (1), (2) eller (3) vil udgøre en misligholdelse af forhold mellem parterne. Som følge heraf har Würth Danmark A/S ret til at ophæve kontrakt og forsyning af vare øjeblikkeligt og annullere allerede accepterede tilbud uden forsinkelse. Køber forpligter sig til at holde Würth Danmark A/S skadesløs overfor alle omkostninger, tredjeparts krav og andre ulemper (såsom bøder), der opstår som følge af overtrædelse af forpligtelserne i punkterne (1), (2) eller (3). Denne bestemmelse gælder dog ikke, hvis køber ikke er ansvarlig for overtrædelsen. Derudover har Würth Danmark A/S ret til at kræve en kontraktmæssig godtgørelse på 5% af salgsprisen på de varer, der er solgt i strid med bestemmelserne i denne forordning. Eventuelle yderligere krav om erstatning forbliver uberørt heraf.
  5. Køber forpligter sig til omgående at informere Würth Danmark A/S om eventuelle problemer med at anvende punkterne (1), (2) eller (3), herunder eventuelle relevante aktiviteter fra tredjeparter, der kunne forhindre formålet med punkt (1). Køber skal stille oplysninger om overholdelse af forpligtelserne i punkterne (1), (2) og (3) til rådighed for Würth Danmark A/S inden for to uger efter en enkel anmodning om sådanne oplysninger.

14. Ejendomsforbehold

Ejendomsretten til den leverede ydelse tilkommer Würth Danmark A/S og overgår først til køber, når den fulde købesum er erlagt.

15. Værneting og lovvalg

Enhver tvist mellem parterne afgøres ved de almindelige domstole og ved anvendelsen af dansk ret. Dog skal tvister vedrørende mangler ved leverancer til byggeri behandles ved Voldgiftsretten for bygge- og anlægsvirksomhed