Leverandør- og producentkrav

Krav til vores leverandører

Som en stor virksomhed er vi i berøring med en lang række leverandører, og vi bærer også ansvaret for at sikre, at vores leverandører lever op til en række krav og regelsæt, som vi kalder vores PAP (Policy and Procedure). Det er din garanti for, at vores leverandører er bevidste om den etiske, miljømæssige og samfundsmæssige betydning, deres arbejdsprocesser har.

 

Menneskerettigheder

Vores grundlæggende krav til vores leverandører og partnere udspringer af FN’s Global Compact & ILO konventioner samt Den Europæiske Menneskerettighedskonvention.

Socialt ansvar og arbejdsvilkår

Vores leverandører skal sikre, at arbejdsforholdene lever op til de sundhedsmæssige krav i de pågældende lande og som minimum betale det pågældende lands minimumsløn til sine ansatte.

Vores leverandører må heller ikke benytte sig af børne- og tvangsarbejde, og de skal sikre, at der ikke forekommer børne- og tvangsarbejde hos deres underleverandører.

Miljømæssige hensyn

Würths leverandører forpligter sig til at indrette deres produktion på en måde, der så vidt muligt undgår at udlede affaldsstoffer i jorden, luften og vandet.Forpligtelsen kræver også, at alle råvarer og kemikalier håndteres ansvarligt, så miljøet belastes mindst muligt.

Farligt affald skal bortskaffes på en miljørigtig og ansvarsfuld måde, og leverandøren skal sørge for ikke at benytte stoffer i produktionen, der kan være sundhedsskadelige for de ansatte. Alle regler og love, der gør sig gældende i det enkelte modtagerland, skal følges.

Korruption

Hos Würth stiller vi krav til, at vores leverandører overholder nationale og internationale love og regler, ikke mindst i henhold til Transparency International’s principper om at modarbejde korruption.

I koncernens Policy and Procedure er det beskrevet, hvilken adfærd der forventes at blive udvist for at opretholde en professionel relation over for nuværende såvel som nye samarbejdspartnere.

Krav til producenter

 

REACH

REACH-direktivet (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) er EU’s grundlæggende kemikalielovgivning, der skal sikre, at kemikalier bruges forsvarligt og med minimal risiko for vores sundhed og miljø.

Würth har beskæftiget sig med REACH siden forordningens ikrafttrædelse, og vi holder os løbende opdateret vedrørende ændringer i bl.a. kandidatlisten og bilag XVII. Kandidatlisten er EU’s liste over kemikalier, som anses for at være særlig problematiske. Bilag XVII i EU’s kemikalielovgivning samler en række forbud, der tidligere var at finde i direktiver og bekendtgørelser.

I samarbejde med vores leverandører sørger vi for at optræde og reagere i overensstemmelse med REACH-direktivet, som kan rekvireres hos Würth.

ROHS

RoHS-direktivet (Reduction of Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment) fastlægger regler for begrænsning af anvendelsen af visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk udstyr (EEE) for at bidrage til beskyttelse af menneskers sundhed og miljøet, herunder miljørigtig nyttiggørelse og bort-skaffelse af affald af EEE.

Alle Würth-leverandører er nøje udvalgt og overholder RoHS-direktivet.

CLP / GHS

CLP-forordningen (Classifikation, Labelling and Packaging) er en EU-forordning, der kræver, at en virksomhed klassificerer, mærker og emballerer deres produkter efter givne retningslinjer, før de bringes på markedet. CLP er baseret på det globale GHS system (Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals) og skal sikre at stoffer og blandinger klassificeres korrekt, således at arbejdstagere, forbrugere og miljøet beskyttes bedst muligt ved hjælp af mærkning, der afspejler eventuelle skadelige virkninger af en bestemt kemi. CLP bliver løbende opdateret over den næste årrække.

WEEE

WEEE-direktivet (Waste Electrical and Electronic Equipment) henvender sig til alle producenter og importører af elektrisk og elektronisk udstyr. Formålet er at begrænse mængden af affald fra elektrisk og elektronisk udstyr og sikre korrekt behandling af affaldet for dermed at mindske miljøbelastningen.

I Danmark varetages de administrative opgaver forbundet med WEEE af Dansk Producent-ansvarssystem (DPA-System). Würth er registreret hos DPA-System og lever op til reglerne om mærkning og tilbagelevering af udtjente produkter.

Kosmetikloven

Kosmetiske produkter er reguleret under Bekendtgørelse om kosmetiske produkter (BEK 422, 2006) samt efterfølgende ændringer til bekendtgørelsen. Bekendtgørelsen omfatter de europæiske bestemmelser på kosmetikområdet (Kosmetik-direktivet) og indeholder en række bestemmelser om anvendelse af kemiske stoffer i kosmetik samt om mærkning af produkterne.

CE-mærkning

Ved indkøb af byggevarer til blivende konstruktioner sikrer vi, at der fra leverandørens side er udfærdiget behørig dokumentation og CE-mærkning samt tilhørende etikettering af varen.

Würth indhenter og uploader oplysninger fra leverandører, så de er tilgængelige for vores kunder på vores hjemmeside. Vi tager dermed ansvar for, at befæstelse leveret som byggevarer lever op til fælleskravene inden for EU.

Würth sikrer, at alle produkter og emballager overholder gældende lovgivning.