Kun for erhvervsdrivende  
STRATEGI OG MÅLSÆTNINGER

I Würth Danmark arbejder vi strategisk og målrettet med at bidrage til en bæredygtig udvikling gennem ansvarlig virksomhedsledelse.

Vores strategi bygger på et solidt fundament, hvor ansvarlighed, omtanke og transparens går hånd i hånd med økonomisk vækst, social lighed og miljøbeskyttelse. Samtidig ønsker vi også at bidrage til at gøre den grønne omstilling lettere for vores kunder.

I vores bæredygtighedsstrategi har vi fastlagt 2 overordnede fokusmål:

  • Vi vil være klima-/CO2-neutrale jf. drivhusgasprotokollens scope 1 og 2 inden 2028.
  • Vi vil løbende øge vores bidrag til den cirkulære økonomi frem mod 2030.


Klima-/CO2-neutralitet

For at opnå klimaneutralitet inden 2028 jf. drivhusgasprotokollens scope 1 og 2 arbejder vi i Würth Danmark målrettet med at nedbringe de direkte udledninger fra vores virksomhed, som er relateret til vores bygninger, køretøjer og stationære motorer. Herudover arbejder vi med at nedbringe vores indirekte udledninger relateret til den energi, som vi forbruger, men ikke selv producerer, fx el, gas og varme.

Vores udgangspunkt er, at vi i størst muligt omfang ønsker helt at fjerne emissioner fra drivhusgasser, og hvis dette ikke er muligt, reducere dem mest muligt. Der kan dog være emissioner, som det for nuværende ikke er muligt helt at fjerne. I disse tilfælde vil vi kompensere 100 % for dem ved at investere i klimabeskyttelsesprojekter.

Cirkulær økonomi

Cirkulær økonomi

I Würth Danmark ønsker vi at bidrage til en effektiv styring af vores fælles naturressourcer. Derfor arbejder vi aktivt med at gennemføre tiltag i hele vores værdikæde, der understøtter en cirkulær økonomi – hele vejen fra udvælgelsen af de produkter, vi forhandler, til de bliver leveret hos vores kunder.

Som en vigtig del af dette arbejde stiller vi store krav til vores egne leverandører. Disse krav reguleres af Würth gruppens Supplier Code of Conduct-aftale, som er baseret på den generelle menneskerettighedserklæring og på principperne for internationalt anerkendte standarder for ansvarlig virksomhedsledelse, herunder UN Global Compact, de grundlæggende arbejdsstandarder fra Den Internationale Arbejdsorganisation (ILO) samt Rio-Erklæringen om Miljø og Udvikling.

FNs verdensmål

Som en del af Würth Danmarks arbejde med at understøtte vores fokusmål har vi tilsluttet os FN’s 17 Verdensmål for Bæredygtig Udvikling, som er fastlagt af verdens stats- og regeringsledere i en fælles, ambitiøs udviklingsplan. Blandt disse 17 mål har vi udvalgt 3, som vi ønsker at intensivere vores indsats omkring, nemlig verdensmål 5, 7 og 12.

Verdensmål 5

I Würth Danmark arbejder vi målrettet med at sikre ligestilling mellem kønnene og skabe bedre rammevilkår for individualitet og inklusion, bl.a. ved at arbejde aktivt med at bryde bevidst og ubevidst forudindtagethed.

Konkret ønsker vi bl.a. at arbejde mod at få flere kvinder i ledende stillinger og i vores kørende salg, sikre lige muligheder for personlig og faglig udvikling samt balance mellem familieliv og karriereambitioner.

I den forbindelse har vi tilsluttet os Diversitetspagten, der er et initiativ iværksat af Dansk Erhverv for danske virksomheder, der støtter op om at skabe bedre rammevilkår for diversitet.

Verdensmål 7

Frem mod 2030 vil vi i Würth Danmark investere i rene energikilder og herigennem reducere vores klimaaftryk.

Det vil vi bl.a. gøre ved løbende at øge vores energieffektivitet og reducere emissioner inden for el og varme. Derfor har vi i 2023 installeret solcelleanlæg på vores hovedkontor og lager i Kolding.

Næste skridt bliver at supplere med grøn strøm i det omfang, det er muligt, og kompensere for den rest drivhusgasemission, der pt. er uundgåelig.

Vores mål er at blive klima-/CO2-neutrale jf. drivhusgasprotokollens scope 1 og 2 inden 2028.

Verdensmål 12

Som leverandør af forbrugsmaterialer til mere end 40.000 danske virksomheder er et af de områder, hvor vi i Würth Danmark kan gøre en stor forskel, gennem de produkter, vi forhandler. Derfor arbejder vi aktivt med at integrere flere produkter, som er produceret med omtanke for vores klima og miljø, i vores sortiment og herigennem bidrage til at gøre den grønne omstilling lettere for vores kunder.

For at sikre, at vores produkter når frem til vores kunder på en ansvarlig måde, vil vi de kommende år igangsætte nye tiltag, der nedbringer ressourceforbruget i forbindelse med fragt.

Disse tiltag vil involvere alt fra forpakning til nye forsendelsesmuligheder.